Page 6 - definitief Inspectierapport Sport BSO Konijn & Ko 10-10-2017
P. 6

Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht een aspect van de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en
groepen’. Eerst worden de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op
basis van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag

Uit de steekproef bij de beoordeling van de verklaringen omtrent gedrag blijkt dat de aanwezige
beroepskrachten van de buitenschoolse opvang in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de
voorwaarden.

De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent gedrag niet op locatie in kunnen zien. De houder
heeft de verklaringen omtrent gedrag volgens afspraak binnen 24 uur aan de toezichthouder
verzonden per e-mail.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag

                                         6 van 11

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017
Sport BSO Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11