Page 5 - definitief Inspectierapport Sport BSO Konijn & Ko 10-10-2017
P. 5

Er worden op deze locatie altijd minimaal 2 beroepskrachten ingezet. Er vindt geen afwijking van
de beroepskracht kindratio plaats indien slechts één beroepskracht wordt ingezet. Deze
voorwaarden valt zodoende buiten beschouwing.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

    Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving
    van de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
     (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit
     kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
     peuterspeelzalen)

    Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch
    beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep.
     (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2
     en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit
     kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:
 Pedagogisch beleidsplan (Peuter- en Buitenschoolse opvang Konijn & Ko)
 Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan Sport BSO Konijn & Ko.)

                                         5 van 11

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017
Sport BSO Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10