Page 4 - definitief Inspectierapport Sport BSO Konijn & Ko 10-10-2017
P. 4

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit onderdeel is het pedagogisch beleidsplan van de organisatie beoordeeld.

Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt.

De wetgever heeft bepaald dat ten minste tien voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit
beleidsdocument.

De houder heeft de pedagogische werkwijze beschreven in het pedagogisch beleidsplan
Peuter- en Buitenschoolse opvang Konijn & Ko en pedagogisch werkplan Sport BSO Konijn & Ko.
Ouders kunnen het pedagogisch beleidsplan inzien via de ouderinlog op de website van de houder.

De beoordeling van het pedagogisch beleid richt zich in deze op dit beleidsdocument.

In het werkplan en beleidsplan staat onder andere informatie over:
 Visie
 Uitwerking van de vier basisdoelen
 Dagindeling
 Begeleiding
 Wennen
 Afnemen extra dag(deel)
 Algemene zaken: groepssamenstelling en groepsgrootte
 Beschrijving van de achterwacht en ondersteuning, stagiaires, derden

Sport BSO Konijn & Ko staat ingeschreven in het LRKP met 38 kindplaatsen.
In het pedagogisch werkplan staat het volgende beschreven over de basisgroep:

"Verschillende doelgroepen

De Sport Buitenschoolse opvang is in principe voor alle kinderen die de basisschool bezoeken (in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar). Per dag kunnen er maximaal 38 kinderen opgevangen worden.

Wie bepaald de toewijzing?
Ouders en kinderen mogen zelf aangeven of ze gebruik gaan maken van de Sport BSO.
Toewijzing van kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben, gaat in overleg met de
pedagogisch medewerkers. De uiteindelijke beslissing ligt bij directeur/eigenaar Carolien
Roseboom.
Waar is de toewijzing op gebaseerd?
Er wordt gekeken naar de zorg en aandacht die het kind nodig heeft en of de pedagogisch
medewerker dit kan geven. Overwegingen zijn onder andere de kennis en ervaring van de
pedagogisch medewerker, het aantal kinderen op de groep en de groepssamenstelling en het
aantal pedagogisch medewerkers. De verhouding is gemiddeld 1 pedagogisch medewerker op 10
kinderen moet gehandhaafd kunnen blijven. Een hele intensieve begeleiding is dus niet mogelijk."

De groepsgrootte van de op te vangen basisgroepen staat niet in duidelijke en observeerbare
termen beschreven. Tevens staat niet beschreven hoe de houder aantoonbaar extra aandacht
besteed aan de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen.

                                         4 van 11

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017
Sport BSO Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9