Page 3 - definitief Inspectierapport Sport BSO Konijn & Ko 10-10-2017
P. 3

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Sport BSO Konijn & Ko (BSO) van Carolien Roseboom - Lonink is in opdracht van de gemeente
Lochem bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht.

Sport BSO Konijn & Ko (BSO) maakt deel uit van de landelijke pilot "flexibele inspectieactiviteit".
Deze pilot is opgezet als voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. In dit
onderzoek beoordeelt de toezichthouder het aspect Pedagogisch beleidsplan, onderdeel van het
Pedagogisch klimaat, het aspect Verklaring omtrent gedrag binnen het onderdeel Personeel en
groepen en het aspect binnenruimte, onderdeel van Accommodatie en inrichting. De ander
inspectie-items vallen bij dit onderzoek buiten beschouwing.

Beschouwing

Sport BSO Konijn en Ko maakt gebruik van de accommodatie van de korfbalvereniging. Er kan
worden gesport op de BSO, maar er kunnen ook hutten gebouwd worden, binnen spelletjes gedaan
etc.
De locatie bevindt zich in een bosrijk gebied.

Op het moment van onderzoek staat Sport BSO Konijn en Ko met 38 kindplaatsen in het LRKP
geregistreerd.

De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de BSO. Naast de Sport BSO
heeft houder nog een peuteropvang en een BSO op een andere locatie.

Inspectiegeschiedenis:
2014: regulier jaarlijks onderzoek: er zijn overtredingen geconstateerd op het pedagogisch
beleidsplan en het klachtenjaarverslag
2015: regulier jaarlijks onderzoek: de tekortkomingen uit 2014 zijn hersteld.
2016: de BSO voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen

Bevindingen:
Tijdens dit onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op het onderdeel Pedagogisch klimaat:
het pedagogisch beleidsplan.

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

                                         3 van 11

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017
Sport BSO Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8