Page 2 - definitief Inspectierapport Sport BSO Konijn & Ko 10-10-2017
P. 2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
  Het onderzoek................................................................................................................. 3
  Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
  Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 8
  Gegevens voorziening .....................................................................................................10
  Gegevens toezicht ..........................................................................................................10
  Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum..........................................................................11

                                         2 van 11

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-07-2017
Sport BSO Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7