Page 6 - Inspectierapport Konijn & Ko 09-03-2017
P. 6

Personeel en groepen

Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen".
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen
hieromtrent wordt voldaan.

Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan.
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld

Verklaring omtrent het gedrag

De beroepskrachten en de groepshulp op de locatie tijdens de inspectie zijn in het bezit van een
geldige verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten aanwezig tijdens het inspectiebezoek, beschikken over de voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen

Opvang in groepen

Vanwege doorstroom en groei waren er op het moment van inspectie geen duidelijk gedefinieerde
basisgroepen.
Houder heeft de toezichthouder de lijsten nagestuurd, waarop de basisgroepen zijn ingedeeld.
Vanaf half maart wordt op deze wijze gewerkt:

groep hal: 10 kinderen met 1 beroepskracht;
groep Konijn: maximaal 20 kinderen met 2 beroepskrachten;
groep Ko: maximaal 20 kinderen met 2 beroepskrachten.

Beroepskracht-kindratio

Op het moment van inspectie waren de kinderen verdeeld over 2 groepen.
Houder gaf aan dat er nog een nieuwe stamgroepindeling zou worden gemaakt.
Op beide groepen waren 2 beroepskrachten aanwezig. De groepen bestonden uit niet meer dan 20
kinderen.

Gebruikte bronnen:
ï‚· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
ï‚· Interview (beroepskrachten)
ï‚· Observaties
ï‚· Verklaringen omtrent het gedrag
ï‚· Diploma's beroepskrachten
ï‚· Plaatsingslijsten
ï‚· Presentielijsten
ï‚· Personeelsrooster

                                         6 van 10

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 09-03-2017
Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10