Page 5 - Inspectierapport Konijn & Ko 09-03-2017
P. 5

Zorg voor de overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast:
Er zijn duidelijk afspraken over het gedrag binnen en buiten. Ze hangen op de gang, bijvoorbeeld:
ï‚· Fietsen mag je...
ï‚· Eten doe je....
Het handenwasbeleid wordt door de kinderen en de beroepskrachten nageleefd. De kinderen
wassen hun handen (geobserveerd) na het buiten spelen en voor het eten en drinken.

Conclusie: Op buitenschoolse opvang Konijn & Ko wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met
betrekking tot de pedagogische praktijk.

Gebruikte bronnen:
ï‚· Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
ï‚· Interview (beroepskrachten)
ï‚· Observaties
ï‚· Pedagogisch beleidsplan

                                         5 van 10

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 09-03-2017
Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10