Page 3 - Inspectierapport Konijn & Ko 09-03-2017
P. 3

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing

Bij Konijn & Ko buitenschoolse opvang wordt aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar opvang
geboden. Er zijn drie basisgroepen verdeeld over de twee groepsruimtes en de speelhal, daarnaast
is een ruime aangrenzende buitenruimte. De ruimtes worden gedeeld met de peutergroep, die in
de ochtend aanwezig is.

Inspectiegeschiedenis:
19 mei 2014; jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen geconstateerd op het onderdeel Klachtrecht.
16 mei 2015; jaarlijks onderzoek. Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.

Voortgang:
Tijdens de huidige inspectie wordt wederom aan de kwaliteitseisen voldaan. Wel is met houder
besproken dat, indien zich veranderingen voordoen, beleid eerst moet worden aangepast voordat
veranderingen worden doorgevoerd.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

                                         3 van 10

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 09-03-2017
Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8