Page 2 - Inspectierapport Konijn & Ko 09-03-2017
P. 2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
  Het onderzoek................................................................................................................. 3
  Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
  Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 7
  Gegevens voorziening ...................................................................................................... 9
  Gegevens toezicht ........................................................................................................... 9
  Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum..........................................................................10

                                         2 van 10

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 09-03-2017
Konijn & Ko te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7