Page 5 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 24-05-2018
P. 5

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

    Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop
    bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
    worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
     (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

    Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
    de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders
    bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
    beroepskracht de mentor is van het kind.
     (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

    Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
    tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
    aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
    afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het
    minimum aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen
    van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
     (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

    Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
    taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang
    kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
     (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien:
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor

   de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
   gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en
   geborgen kunnen voelen.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: - motorische
   vaardigheden;- cognitieve vaardigheden;- taalvaardigheden;- creatieve vaardigheden. Dit
   gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
   een veranderende omgeving.
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
   vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger
   relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
   aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang
   met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Observatie aspect 1:
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
De kinderen op de BSO tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen op de BSO. Ze
bewegen zich zelfstandig door de ruimte. Ze weten waar ze mee willen spelen en wat de
mogelijkheden zijn op de BSO. Voor hulp komen ze bij de beroepskrachten. De kinderen reageren
enthousiast, bijvoorbeeld als het gesprek gaat over de avondvierdaagse. Er wordt luidt een lied
gezongen, dat ze vorig jaar hebben geleerd. Een kind reageert tijdens het 'worstelen' gefrustreerd.
De beroepskracht signaleert dit en reageert hierop: 'X, Je kunt winnen, maar ook verliezen. Je
moet er goed over nadenken of je het fijn vindt om op de grond gedrukt te worden of niet.' Het
kind gaat even op zichzelf ergens zitten.

                                            5 van 21

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 24-05-2018
Konijn & Ko de Boefjes te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10