Page 4 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 24-05-2018
P. 4

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum.

Pedagogisch beleid

Houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor deze locatie. Houder heeft een aantal
zaken vanwege de nieuwe wet- en regelgeving opgenomen in het beleidsplan, zoals:
 mentorbeleid

Een aantal zaken ontbreken in het beleidsplan of zijn niet volledig opgenomen:
 In het plan wordt beschreven dat kinderen geobserveerd kunnen worden, dat kinderen worden

   besproken en dat ouders worden betrokken. Er is ene protocol observeren en signaleren in
   ontwikkeling. Het doorverwijzen van ouders naar passende instanties ontbreekt nog.
 In het plan wordt benoemd dat er oudergesprekken periodiek (jaarlijks) worden gehouden
   (aandachtspunt: op aanvraag) In het plan wordt beschreven dat de vaste beroepskracht op
   de basisgroep de mentor is van het kind. Echter staan er 2 beroepskrachten op een groep van
   20 kinderen. Wie de mentor van het kind is en hoe ouders hiervan op de hoogte worden
   gebracht ontbreekt.
 Er staat niet concreet genoeg beschreven hoe de drie-uursregeling is vormgegeven tijdens
   vakanties en vrije dagen.
 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse
   opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid, staat
   niet omschreven in het plan.

Houder is op de hoogte gebracht van bovenstaande onderdelen.

Conclusie:
Er is een pedagogisch beleidsplan, dat niet volledig is.

                                            4 van 21

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 24-05-2018
Konijn & Ko de Boefjes te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8   9