Page 3 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 24-05-2018
P. 3

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd onderzoek na registratie.

Beschouwing

Buitenschoolse opvang (BSO) Konijn en Ko de Boefjes maakt onderdeel uit van organisatie Konijn
& Ko. In Lochem heeft deze organisatie een peuteropvang en meerdere BSO's.
De BSO is gevestigd in een multifunctioneel gebouw aan de Graanweg. De BSO maakt gebruik van
3 groepsruimtes in het souterrain. Aangrenzend is een buitenruimte.
De BSO is op 23 oktober 2017 in exploitatie gegaan.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek na registratie wordt niet volledig aan alle voorschriften voldaan. De
overtredingen die zijn geconstateerd hebben met name te maken met de vernieuwde wet- en
regelgeving van 1 januari 2018.

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

Ten aanzien van de oudercommissie zijn er verzachtende omstandigheden. Houder heeft inmiddels
2 ouders die deel willen nemen aan de oudercommissie. Deze moet nog opstarten. De verwachting
is dat dit voorschrift binnenkort zal zijn hersteld.

                                            3 van 21

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 24-05-2018
Konijn & Ko de Boefjes te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7   8