Page 2 - Inspectierapport Konijn & Ko de Boefjes 24-05-2018
P. 2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
  Het onderzoek................................................................................................................. 3
  Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
  Overzicht getoetste inspectie-items ..................................................................................13
  Gegevens voorziening .....................................................................................................20
  Gegevens toezicht ..........................................................................................................20
  Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum..........................................................................21

                                            2 van 21

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 24-05-2018
Konijn & Ko de Boefjes te Lochem
   1   2   3   4   5   6   7